(1)
Poltera, O. Simonide, Eumelos Et La Korinthiaka (Simon. 545 PMG): Un Fragment Irrecuperable?. Emerita 1997, 65, 311-319.