Kaczyńska, E. (2001). Hesychius on ΛΥΚÓΦΡΩΝ. Emerita, 69(2), 263–267. https://doi.org/10.3989/emerita.2001.v69.i2.129