Arbeitman, Y. L. (1995). Odysseus «by any other/by no name» chez Polyphemos. Emerita, 63(2), 225–244. https://doi.org/10.3989/emerita.1995.v63.i2.336