Kaczyńska, Elwira. 2001. «Hesychius on ΛΥΚÓΦΡΩΝ». Emerita 69 (2):263-67. https://doi.org/10.3989/emerita.2001.v69.i2.129.