Arbeitman, Yoël L. 1995. «Odysseus “by Any other/By No Name” Chez Polyphemos». Emerita 63 (2):225-44. https://doi.org/10.3989/emerita.1995.v63.i2.336.