Arbeitman, Y. L. (1995) «Odysseus “by any other/by no name” chez Polyphemos», Emerita, 63(2), pp. 225–244. doi: 10.3989/emerita.1995.v63.i2.336.